Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPodstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

Dane kursu

Numer kursu: B/0359
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Ścieżka edukacyjna: Rachunkowość, finanse, zarządzanie
Liczba godzin: 60
Cena kursu: 500.00 zł jedyne 8.33 zł/godzina
Cena egzaminu:
nieobowiązkowy
180.00 zł
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autor kursu: dr Agata Kocia

Grupy kursu

Numer grupy: B/0359/16
Trymestr: 3/2015/2016
Prowadzący: dr Agata Kocia
mgr Marzena Maselewska
Terminy: od 19 kwietnia 2016
do 29 czerwca 2016
Zajęcia: wtorek: od 18:15 do 20:30
środa: od 18:15 do 20:30

Miejsce odbywania się zajęć: Kampus Smyczkowa.

Terminy zajęć: 19, 20, 26, 27 kwietnia, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 maja, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 czerwca 2016 roku.

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Rekrutacja zakończona

Opis kursu

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:

 • system rachunkowości i jego funkcje,
 • zasady rachunkowości,
 • plan kont,
 • ewidencja analityczna i syntetyczna,
 • klasyfikacja aktywów i pasywów – pojemność informacyjna bilansu,
 • przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

Sprawozdawczość finansowa:

 • obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych,
 • bilans jako zbiór podstawowych informacji na temat majątku firmy,
 • wyszczególnienie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat,
 • tworzenie informacji dodatkowej,
 • uzupełnienie sprawozdania finansowego poprzez rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunkowość w zadaniach i praktyce.
Rachunkowość zarządcza:

 • rola rachunkowości zarządczej,
 • rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych,
 • rachunek kosztów dla zarządzania,
 • podejmowanie decyzji krótkoterminowych,
 • tradycyjne systemy rachunków kosztów,
 • rachunek Activity Based Costing,
 • rachunek kosztów Kaizen,
 • kontrola kosztów,
 • architektura organizacji,
 • strategiczna karta wyników,
 • ocena menedżerów.

 

Konwersatorium, 60 godzin

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia i wykorzystywania informacji w systemie finansowej i zarządczej.

Cele szczegółowe

Zapoznanie Słuchaczy z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby, źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Przedstawienie korzyści i trudności związanych z wyborem oraz tworzeniem księgowości dla różnych form prowadzonej działalności gospodarczej. Dostarczenie wiedzy niezbędnej w procesie decyzyjnym, wykorzystującym dane z ksiąg rachunkowych.
Zapoznanie Słuchaczy z naturą kosztów w organizacji i wspomaganiem przez rachunkowość procesu podejmowania decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Analiza efektów podejmowanych decyzji na rezultaty osiągane przez firmę.
Kurs ma na celu przekazanie wiedzy jak i pomoc w zdobyciu praktycznych umiejętności. Wiedza pozwala na zrozumienie związków pomiędzy celami organizacji, a jej strukturą i rolą rachunkowości w koordynacji, kontroli i zarządzaniu organizacją. W szczególności w trakcie zajęć poruszane będą tematy związane z tradycyjnymi rachunkami kosztów, rachunkami kosztów dla zarządzania, zarządzaniem kosztami nowych produktów i technologii, rachunkiem kosztów zmiennych i wykorzystaniem go do podejmowania decyzji krótkoterminowych, kontrolą w zarządzaniu oraz strategiczną kartą wyników.

Korzyści dla słuchaczy

Nabycie umiejętności tworzenia informacji gospodarczych oraz odczytywania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
Nabycie umiejętności tworzenia informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.