Terenowa edukacja leśna

S/0005 Nauka i Środowisko

Słuchacze poznają kolejne zbiorowiska leśne występujące w naszym kraju, zróżnicowane pod względem żyzności i wilgotności podłoża; będą to m.in.: bory świeże, bory bagienne, bory mieszane oraz pięknie wykształcone olsy, z uwzględnieniem ich charakterystycznej kombinacji gatunków w warstwie drzew, krzewów i zielnej. Puszcza Kampinoska odznacza się bogactwem siedlisk dzięki występowaniu wydm śródlądowych i zagłębień międzywydmowych, stanowiąc znakomity obiekt dla poznania różnorodności naszych lasów. 


Szukanie łęgów nadwiślanych wierzbowych i topolowych w m.st. Warszawa.


Zarówno łęgi wierzbowe, jak i topolowe stanowią najbardziej zagrożone lasy Europy o znaczeniu priorytetowym. Masowo niszczone przez człowieka przede wszystkim wskutek regulacji i pogłębianiu rzek oraz budowie wałów przeciw powodziowych. Najważniejszym czynnikiem dla ich powstania i trwania jest zalew powierzchniowy, wykształcają się na siedliskach zalewanych wodami rzecznymi.

Słuchacze kursu poszukają tych cennych przyrodniczo lasów w centrum Warszawie penetrując brzegi Wisły, poznają ich charakterystyczną fizjonomię i skład gatunkowy, nauczą się odróżniać różne gatunki wierzb i topól: wierzbę białą, szarą, kruchą, purpurową, wiciową, oraz topolę białą, szarą, czarną, osiką i sadzoną niegdyś masowo topolę euroamerykańską. Na koniec spotkania odpowiemy na pytanie: czy na terenach zalewowych powinno uzyskiwać się zgodę na zabudowę, zwłaszcza domów mieszkalnych?  Inwazja obcych gatunków w polskich lasach; walka z czeremchą amerykańską Padus serotina w Kampinoskim Parku Narodowym.


Słuchacze zapoznają się z inwazją obcych gatunków w zbiorowiskach leśnych, wprowadzonych najczęściej świadomie przez człowieka a stanowiących obecnie, poza utratą siedlisk, największe zagrożenie dla naszych lasów. Przekonamy się naocznie do jakiej degradacji i całkowitego zniszczenia naszych fitocenoz leśnych jest w stanie doprowadzić m.in. inwazja czeremchy amerykańskiej Padus serotina i akacji robiniowej (robinii akacjowej) Robinia pseudacacia, całkowicie wypierając nasze gatunki leśnych. Uczestnicy kursu dokonają analizy zdegradowanych zbiorowisk leśnych, z których gatunki ojczyste uległy wycofaniu zarówno z runa, jak i z warstwy drzew i krzewów, a masowo rozprzestrzeniły się osobniki czeremchy amerykańskiej, powodując wykształcenie lasów czeremchowych. Słuchacze stoczą walkę na śmierć i życie z wrogiem, przy użyciu łopat, maczet, sekatorów i własnych rąk.
 
W ramach kursu uczestnicy będą podziwiać pięknie zachowane w obrębie wielkiej Warszawy naturalne grądy, łęgi i olsy ale również poznają różne formy degeneracji fitocenoz leśnych wskutek nasilającej się antropopresji spowodowanej wpływem wielkiego miasta. Kurs udowodni ogromną różnorodność naszych lasów nawet bez potrzeby wyjeżdżania ze stolicy. Mam nadzieję, że terenowa edukacja w lasach – wykaże ogromne korzyści wynikające z bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zadowolenie jego Słuchaczy.

317.00 PLN 30 godzin 10.57 PLN / h

Grupa S/0005/3

30.09.2017 - 14.10.2017 Lokalizacja: Różne Kampusy, Lasy
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 30.09.2017 , sobota 10:00 14:30 00 min
2 01.10.2017 , niedziela 10:00 14:30 00 min
3 07.10.2017 , sobota 10:00 14:30 00 min
4 08.10.2017 , niedziela 10:00 14:30 00 min
5 14.10.2017 , sobota 10:00 14:30 00 min
317.00 PLN 30 godzin 10.57 PLN / h