Praktyczny angielski w pracy: przygotowanie językowe do przedstawiania prezentacji w środowisku zawodowym (poziom B2)

JS/3456 Języki Świata

Kurs jest prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Każda prezentacja w środowisku pracy, jakby nie była krótka i (na pozór) mało skomplikowana, służy nie tylko przedstawieniu danego zagadnienia, ale też autoprezentacji samego autora; trafne i zręczne przedstawienie tematu może zatem zdecydować o pozytywnej opinii o autorze, co z kolei będzie miało znaczący wpływ na ocenę jego pracy i dalszą karierę w firmie. Umiejętność efektywnego przygotowywania i wygłaszania prezentacji należy do repertuaru niezbędnych kompetencji zawodowych we współczesnym świecie, które warto stale odświeżać i na nowo utrwalać, zwłaszcza, gdy mowa o osobach, które często posługują się językiem angielskim. Opierając się na tym założeniu, kurs jest adresowany do osób o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym na polu prezentacji – zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, które pragną dzielić się swoim doświadczeniem i nawzajem wspierać się radą, podnosić swoje kwalifikacje i wspólnie je trenować.

Kurs składa się z dziesięciu zajęć, których tematyka wiedzie przez najistotniejsze aspekty efektywnego przygotowywania i wygłaszania prezentacji. Pierwsze trzy zajęcia zmierzają do przygotowania prezentacji w jej podstawowym kształcie. Zajęcia sukcesywnie dostarczają odpowiedzi na pytania, jak obrać stosowny początek i zakończenie prezentacji, jak nadać głównej części prezentacji logiczną i przekonywującą strukturę, w jaki sposób przygotować i wykorzystać środki i pomoce wizualne oraz jak najskuteczniej przekazywać informacje faktograficzne, zwłaszcza z dużą ilością danych liczbowych. Po ustaleniu podstawowego kształtu prezentacji, kurs przechodzi do zagadnień związanych z jej efektywnym wygłaszaniem. Na zajęciach nr 4 i 5 zajmujemy się technikami jak najlepszego wykorzystania głosu prezentera oraz tzw. mową ciała; kolejne dwa zajęcia poświęcone są sposobom budowania kontaktu ze Słuchaczami oraz wywierania na nich wpływu. Następne zajęcia w całości poświęcone zostały technice przygotowywania i wykorzystywania technik opowiadania, po czym – na zajęciach nr 9 – tematem wiodącym będą strategie i techniki radzenia sobie z pytaniami od Słuchaczy. Ostatnie zajęcia kursu, poza jego podsumowaniem, oddane są do dyspozycji tym spośród Słuchaczy, którzy chcieliby wygłosić swoje własne, autorskie prezentacje.

Każde zajęcia kursu obejmują trzy główne fazy. Krok pierwszy to wprowadzenie danego tematu. Za pomocą urozmaiconych zadań i aktywności z wykorzystaniem środków audio i wideo, Słuchacze skupiają się na najważniejszych aspektach tego tematu i dokonują jego syntezy. Druga faza zajęć jest poświęcona słownictwu w języku angielskim. Słuchacze wykonują szereg różnorodnych ćwiczeń z zastosowaniem słów, zwrotów i modeli wypowiedzi o szczególnym znaczeniu dla danego tematu. W trzeciej części zajęć nacisk pada na praktyczne wykorzystanie zarówno wiedzy, jak i kompetencji merytorycznych i językowych związanych z tematem. Słuchacze otrzymują scenariusz wraz z materiałami, na podstawie którego przygotowują i wygłaszają krótkie prezentacje lub ich fragmenty. Na zakończenie tej aktywności cała grupa dokonuje analizy i podsumowania.

Przygotowany z wykorzystaniem najnowszych, wybitnych źródeł w zakresie prezentacji w międzynarodowym środowisku zawodowym kurs, oferuje solidną porcję wiedzy, gwarantując jednocześnie wiele możliwości jej praktycznego wykorzystania, a jego intensywna, dynamiczna organizacja wspomaga poczucie robienia szybkich postępów.

275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa JS/3456/4

10.01.2019 - 14.03.2019 Lokalizacja: Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 10.01.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
2 17.01.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
3 24.01.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
4 31.01.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
5 07.02.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
6 14.02.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
7 21.02.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
8 28.02.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
9 07.03.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
10 14.03.2019 , czwartek 17:30 20:00 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h