W poszukiwaniu sensu życia – filozofia afirmacji

CS/5045 Człowiek i Społeczeństwo

Omawiana będzie bardzo szeroko pojmowana współczesna filozofia życia, bo oprócz filozofii życia sensu stricto także elementy psychoanalizy, egzystencjalizmu, hermeneutyki i ekologii. Nie chodzi o metafizyczne (niezmienne) ujęcie, ale światopoglądowe, akcentujące irracjonalną wolę i stawanie się, a nie rozum i niezmienność jako istotę bytu. Wykłady są nastawione na postępujące rozumienie, na pogłębianie mądrości życia, na uświadomienie realnej różnorodności kultur i wielości cywilizacji. Akcent uporczywie padać będzie na sens ludzkiej egzystencji, czyli ukazywanie ludzkiego i osobistego miejsca w ramach różnego rodzaju całości.

Problematyka wykładów:

  1. Filozofia wobec mitów, teologii i nauki. Szeroko pojęta Filozofia życia jako współczesna perspektywa wobec Filozofii nauki. Sens to miejsce w ramach całości.
  2. Typologia światopoglądów Diltheya i Schelera z akcentem na miejsce człowieka i życia w kosmosie. Różnice założeń filozoficznych cywilizacji hinduskiej; grecko-rzymskiej i zachodnioeuropejskiej.
  3. Etyka jako pytanie o sens ludzkiej egzystencji. Moralność ugruntowana na wolności na tle legalizmu prawa i religii. Perfekcjonizm stoicki i ‘państwo celów’ Kanta – etyki bez kija i marchewki a pozytywistyczna etyka opisowa.
  4. Krytyka substancjalnej i racjonalistycznej antropologii: dusza Platona, ego Kartezjusza, a Jaźń Nietzschego. Woluntaryzm: Schillera gra popędów, Schopenhauera wola życia, wola mocy Nietzschego. Późnofreudowska filozofia kultury jako teoria nadbudowana nad ambiwalencją popędową człowieka: Eros i Thanatos. Geneza wartości, religii i kultury a popęd agresji wewnątrzgatunkowej.
  5. Platon, Epikur, a Frommowska idea androgynicznej natury człowieka. Dziejowe fazy męstwa bycia [Tillich] w obliczu: śmierci (cierpienia), grzechu (winy), absurdu. Fromma teoria potrzeb: próba syntezy patriarchalnego i matriarchalnego aspektu ludzkiej natury.
  6. Nauka o ewolucji życia na Ziemi, ewolucja człowiekowatych i rasy ludzkie. Filozoficzne teorie ewolucji życia (techniki): Spengler, Bergson a Teilhard de Chardin.
  7. Re-aktywne formy życia: o resentymencie niewolniczym: Nietzsche a Scheler. Nieautentyczność egzystencji: SIĘ Heideggera oraz zła wiara Sartre’a. Od religii ku wierze: Hiob a Heidegger, Ricoeur a Jaspers [sytuacje graniczne].
  8. Etyki prowitalne: Schelera kosmiczne odczucie jedności życia. Schweitzera etyka czci dla życia a ekofilozofia z jej biocentryzmem wobec europejskiego teo(antropo) centryzmu.
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h

Grupa CS/5045/1

07.10.2019 - 16.12.2019 Lokalizacja: Kampus Centralny lub Kampus Ochota
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 07.10.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
2 14.10.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
3 21.10.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
4 28.10.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
5 04.11.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
6 18.11.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
7 25.11.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
8 02.12.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
9 09.12.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
10 16.12.2019 , poniedziałek 17:05 19:35 15 min
275.00 PLN 30 godzin 9.17 PLN / h