Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPrawo i język (część I) – wykłady z zakresu komunikacj...

Prawo i język (część I) – wykłady z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej; ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych oraz urzędowych

Dane kursu

Zapisy na kurs są niedostępne
Numer kursu: B1/0371
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Ścieżka edukacyjna: Prawo, język, komunikacja
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autorzy kursu: dr hab. Radosław Pawelec prof. UW, dr Adam Niewiadomski, mgr Anna Mróz

Opis kursu

Program obejmuje:

 • rodzaje pism prawnych; autorzy i adresaci pism prawnych,
 • styl urzędowy i jego cechy; język prawny a prawniczy – podobieństwa i różnice,
 • podstawowe zasady redagowania tekstów,
 • składnia tekstów prawnych i prawniczych – problemy związane z poprawnym szykiem poszczególnych części zdania,
 • język prawny i stylistyka; wybrane problemy ortografii,
 • jak korzystać ze wzorów i formularzy pism, ze szczególnym uwzględnieniem wzorów używanych w procesie zakładania działalności gospodarczej,
 • język prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i podstawowe problemy,
 • rodzaje umów cywilnoprawnych; ćwiczenia z pisania umów,
 • pisma prawne w postępowaniu cywilnym,
 • podstawowe elementy aktu notarialnego; ćwiczenia na wzorach aktów notarialnych,
 • nominalizacja w pismach prawnych; sposoby przeciwdziałania,
 • język prawa administracyjnego; jak czytać pisma pochodzące od urzędów?
 • pisma strony w postępowaniu administracyjnym – ćwiczenia na wybranych przykładach,
 • język prawa karnego; przykłady pism procesowych w postępowaniu karnym.

 

Do wszystkich zajęć będą przygotowane prezentacje multimedialne wyświetlane za pomocą rzutnika. Uczestnicy otrzymają również wzory poszczególnych pism w przygotowanych powielonych materiałach.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu pisemnego polegającego na napisaniu określonych pism prawnych.

Wykład, ćwiczenia i warsztaty, 30 godzin

Kalendarium zajęć:

 1. Rodzaje pism prawnych. Autorzy i adresaci pism prawnych. / Sprawdź swoją polszczyznę – wstępny test językowy. (2 godz.)
 2. Styl urzędowy, język prawny i prawniczy – charakterystyka lingwistyczna. Najczęstsze typy błędów językowych w tekstach oficjalnych i prawnych, ćwiczenia w korekcie tekstów. (4 godz.)
 3. Interpunkcja i ortografia w tekstach oficjalnych i prawnych – zasady ogólne i ćwiczenia. (2 godz.)
 4. Podstawowe zasady redakcji i korekty tekstów oficjalnych i prawnych, ćwiczenia redakcyjne i korektorskie. (2 godz.)
 5. Jak korzystać ze wzorów i formularzy pism, ze szczególnym uwzględnieniem wzorów używanych w procesie zakładania działalności gospodarczej. (2 godz.)
 6. Język prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i podstawowe problemy. (2 godz.)
 7. Podstawowe rodzaje umów cywilnoprawnych. Ćwiczenia z pisania umów. (2 godz.)
 8. Pisma prawne w postępowaniu cywilnym. (2 godz.)
 9. Podstawowe elementy aktu notarialnego. Ćwiczenia na wzorach aktów notarialnych. (2 godz.)
 10. Poprawność gramatyczna tekstów oficjalnych i prawnych – zasady ogólne i ćwiczenia. (2 godz.)
 11. Poprawność tekstów prawnych w dziedzinie leksykalno-stylistycznej – zasady ogólne i ćwiczenia praktyczne. (2 godz.)
 12. Język prawa administracyjnego. Jak czytać pisma pochodzące od urzędów? (2 godz.)
 13. Pisma strony w postępowaniu administracyjnym – ćwiczenia na wybranych przykładach. (2 godz.)
 14. Język prawa karnego. Przykłady pism procesowych w postępowaniu karnym. Końcowy test językowy. (2 godz.)

 

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego rozumienia oraz pisania pism prawnych i urzędowych.

Cele szczegółowe

Współczesne prawo, będące szczegółową i skomplikowaną dla przeciętnego obywatela regulacją wielu dziedzin życia, powoduje, że gubi się on w gąszczu przepisów, jego bierna znajomość języka prawnego jest niewielka, a czynna (umiejętność formułowania pism) jeszcze mniejsza. Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z tego zakresu i rozwinięcie praktycznych umiejętności pisania prostych pism procesowych oraz urzędowych różnego typu. Zajęcia prowadzone przez językoznawcę i prawnika mają wskazać nie tylko sposób redagowania pism, jaki wykształcili prawnicy, ale również zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy merytoryczne, językowe i redakcyjne w pisaniu pism o charakterze prawnym i urzędowym. Szereg ćwiczeń i zajęć warsztatowych ma pozwolić Słuchaczom zrozumieć podstawowe zagadnienia pisania pism prawnych z trzech największych gałęzi prawa: cywilnego, administracyjnego i karnego. Kurs pozwoli zapoznać się Słuchaczom z stosowanymi w polskim prawie wzorami formularzy w postępowaniu rejestrowym działalności gospodarczej, stowarzyszenia itp.

Korzyści dla słuchaczy

Każdy ze Słuchaczy będzie mógł się dowiedzieć jak należy właściwie napisać pismo prawne i urzędowe, aby spełniało ono podstawowe wymogi prawa oraz było zgodne z zasadami języka polskiego. Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność właściwego redagowania pism do urzędów, sądów oraz umów cywilnoprawnych.Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi cechami charakterystycznymi języka prawnego i prawniczego poszczególnych dziedzin prawa takich jak prawo cywilne, administracyjne oraz karne.