DLA SŁUCHACZY

 

Regulamin Kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

 

§ 1.

1. Regulamin Kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy organizowane przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej UOUW.
 

§ 2.

 
Słuchaczem UOUW może zostać osoba, która ukończyła 16. rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.
 

§ 3.

 
Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość.
 

§ 4.

 
UOUW  zobowiązany jest do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów;
3) obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.
 

§ 5.

 
1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).
3. Kursy prowadzone są według autorskich programów pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (dalej – UW).
4. Kursy w UOUW w wyjątkowych przypadkach może prowadzić osoba spoza UW. Tryb i zasady zgłaszania oraz prowadzenia takich kursów ustala Rada UOUW.
5. Kursy odbywają się w budynkach użytkowanych przez UW. W wyjątkowych przypadkach kursy mogą być organizowane poza obiektami użytkowanymi przez UW.
 

§ 6.

 
1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy i egzaminy, na wniosek Dyrektora, ustala Rada UOUW.
2. Kursy i Słuchacze UOUW mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość opłat za kursy ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów. 
3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor UOUW może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.
4. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników kursu. 

§ 7.

1. Słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu, jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany egzamin najpóźniej na trzy dni przed datą przystąpienia do tego egzaminu.
2. Egzamin odbywa się nie później niż w ciągu 2 tygodni od zakończenia zajęć. 
3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor UOUW może wyrazić zgodę na inny termin egzaminu niż wskazany w ustępie 2, lecz nie późniejszy niż rok od zakończenia zajęć. 
4. Wniesienie opłaty za egzamin pozwala przystąpić do egzaminu jeden raz. W ramach tej opłaty możliwe jest zdawanie jednego egzaminu poprawkowego. 
5. Kolejne egzaminy poprawkowe wymagają każdorazowo wniesienia dodatkowej opłaty z zastrzeżeniem, iż Słuchacz może mieć maksymalnie 4 egzaminy poprawkowe. 
6. W przypadku niestawienia się na egzamin i niezgłoszenia rezygnacji z egzaminu na minimum 3 dni wcześniej, opłata za udział w egzaminie nie podlega zwrotowi, a termin egzaminu przepada. 
 

§ 8.

1.    O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.
2.    Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę www.uo.uw.edu.pl.
3.    Słuchacz, po zarejestrowaniu się za pośrednictwem Internetu, posiada własne Konto Słuchacza, umożliwiające śledzenie procesu rekrutacji oraz realizowanych płatności. 
4.    Słuchacz zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego Konta Słuchacza i zapisywania się na wybrane kursy przy jego użyciu. Na Koncie Słuchacza dostępne są informacje dotyczące zgłoszeń, opłat za kursy i ich lokalizacji.
5.    Słuchacz może także zapisać się na kurs w Biurze UOUW, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej, dostępny w Biurze UOUW. 
6.    W przypadku zapisów określonych w ust. 5, Słuchacz jest zobowiązany do regularnego kontaktu z Biurem UOUW w celu ustalenia kwestii organizacyjnych.
7.    Słuchacz jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs w ciągu siedmiu dni od daty pojawienia się informacji na jego Koncie Słuchacza o możliwości wnoszenia opłaty albo otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej w tej sprawie. Opłata za kursy UOUW pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Słuchaczy kursu. Siedmiodniowy termin na wpłatę za wybrany kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 7 dni, nie może być jednak krótszy niż 3 dni.
8.    Opłatę należy wnieść  na indywidualny rachunek o numerze wskazanym na Koncie Słuchacza. 
 

§ 9.

Szczegółowa oferta edukacyjna UOUW dostępna jest na stronie internetowej http://www.uo.uw.edu.pl oraz w Biurze UOUW.

§ 10.

 
1. Na wniosek Słuchaczy możliwe jest utworzenie grupy dedykowanej kursu. Stosowny wniosek należy złożyć do biura UOUW z dołączoną listą Słuchaczy zainteresowanych udziałem w kursie. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Kurs dla grupy dedykowanej przeznaczony jest przede wszystkim dla Słuchaczy, którzy brali udział w poprzedniej jego edycji.
3. Rekrutacja do grupy dedykowanej może odbywać się poza rekrutacją otwartą.
4. Cena kursu dedykowanego obliczana jest indywidualnie dla każdej grupy po uwzględnieniu liczby Słuchaczy oraz liczby godzin kursu. W przypadku kursu dedykowanego dopuszczonego do regularnej rekrutacji, cena kursu będzie uzgodniona po ustaleniu ostatecznej liczby słuchaczy.
5. Decyzje dotyczące tworzenia, uruchomienia lub odwołania grupy dedykowanej podejmuje Dyrektor UOUW.
6. Rezygnacja przez Słuchacza z kursu zorganizowanego w trybie ust. 1, z pominięciem otwartej rekrutacji, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, dostarczonego do Biura UOUW osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@uo.uw.edu.pl. Słuchacz, który zrezygnował z udziału w kursie dedykowanym, nie otrzymuje dyplomu niezależnie od liczby zajęć, w których uczestniczył do dnia rezygnacji oraz nie może przystąpić do egzaminu i otrzymać Certyfikatu UOUW.
7. W przypadku rezygnacji Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs dedykowany, po potrąceniu kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją kursu, przy czym wysokość potrącenia nie może być większa niż:
- 50% - w przypadku złożenia rezygnacji od 7 do 3 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć,
- 90% - w przypadku złożenia rezygnacji od 3 dni do dnia rozpoczęcia zajęć. 
Po rozpoczęciu zajęć zwrot opłaty nie przysługuje. Postanowienia § 15 nie stosuje się. 

 

§ 11.

1.    Za kursy rodzinne uważa się  kursy, w których udział może wziąć Słuchacz wraz z 1 lub 2 dzieci, których jest rodzicem lub opiekunem. Wiek dzieci, które mogą wziąć udział w zajęciach, uzależniony jest od tematyki kursu i jest każdorazowo określany w programie kursu. 
2.    Słuchacz zobowiązuje się pisemnie do ponoszenia odpowiedzialności za dzieci pozostające pod jego opieką.
3.    Za kurs płatność ponosi Słuchacz. 
4.    W momencie zapisywania się na kurs rodzinny Słuchacz jest zobowiązany podać liczbę oraz personalia dzieci uczestniczących wraz z nim w kursie oraz złożyć oświadczenie,  o którym mowa w  ust.2.
5.    Nie przewiduje się możliwości zmiany Słuchaczy i pozostających pod ich opieką dzieci w trakcie trwania kursu. 
6.    Rezygnacja z kursu jest możliwa na zasadach ogólnych, zgodnie z §15. 
7.    Postanowienia §13 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12.

 
Podczas kursów organizowanych przez UOUW Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na UW. 

 § 13.

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu.
2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 50% zajęć. Przy odbiorze Dyplomu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje Certyfikat UOUW potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć. Procedura egzaminacyjna jest odpłatna.
4. Certyfikat ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 3, podpisuje prorektor UW właściwy do spraw kształcenia ustawicznego oraz wykładowca lub wykładowcy prowadzący kurs. 
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu i otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 60% zajęć oraz dokonanie opłaty za egzamin. Przy odbiorze Certyfikatu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 

§ 14.

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:
1) rezygnacji z kursu; 
2) niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 6 ust. 3 oraz § 8 ust. 7 Regulaminu;
3) nieprzestrzegania Regulaminu.
 

§ 15.

1.    Słuchacz może zrezygnować z kursu za pośrednictwem Konta Słuchacza lub kontaktując się z Biurem UOUW. 
2.    Rezygnacja po wniesieniu opłaty za zajęcia jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o zwrot niewykorzystanej części opłaty. 
3.    W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Słuchaczowi przysługuje zwrot pełnej kwoty opłaty. 
4.    W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć kursu, Słuchacz otrzymuje zwrot opłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do dnia rezygnacji oraz koszt związany z przygotowaniem i uruchomieniem kursu, przypadający na każdego uczestnika, wynoszący 20% ceny kursu. Wysokość zwracanej kwoty oblicza się według wzoru: 

T- (0,2 + n/N)T;

gdzie: 
n – liczba godzin kursu odbytych do momentu rezygnacji
N – ogólna liczba godzin kursu;
T – cena kursu; 
5.    Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza za pośrednictwem Konta Słuchacza. 
6.    Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje Dyplomu niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja oraz nie może przystąpić do egzaminu i uzyskać Certyfikatu.
7.    W przypadku Słuchacza, który w momencie rezygnacji z kursu posiada nieopłacony udział w innym kursie, istnieje możliwość przeksięgowania płatności za ten kurs na rzecz kursu nieopłaconego. 
8.    Rezygnacja i przeksięgowanie realizowane są za pośrednictwem Konta Słuchacza lub w Biurze UOUW. 
9.    Kwota przeksięgowania obliczana jest zgodnie z ust. 4-6. 

 

§ 16.

1.    Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy UOUW.
2.    Słuchacz może poprzez Konto Słuchacza samodzielnie wygenerować fakturę zawierającą  jego dane osobowe. 
3.    Słuchacz może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot. Wówczas przy użyciu Konta Słuchacza należy wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności. 
4.    Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek UOUW. 
5.    Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są w Biurze UOUW lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.
  

§ 17.

1.    UOUW prowadzi kursy i szkolenia dla firm i instytucji. 
2.    Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie firmy. 
3.    W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować się z Biurem UOUW.

§ 18. 

1. Rejestrując nowe Konto Słuchacza lub wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie UOUW oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez UOUW.
2. Przetwarzanie danych osobowych Słuchacza w zakresie promocyjno-informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Słuchacza dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności UOUW oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez UOUW lub UW.
3. Słuchacz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
4. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§ 19.

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady UOUW.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady UOUW i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 sierpnia 2017 roku.