DLA SŁUCHACZY

 

Regulamin kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

 

§1

Regulamin kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy oraz określa ogólne zasady organizacji i tok kursów, jak również związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej UOUW.

§2

Słuchaczem UOUW może zostać́ osoba, która ukończyła 16. rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

§3

Kursy mogą̨ być́ prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość, dalej zwanymi kursami online.

§4

1. Kursy online mogą̨ odbywać się̨ na darmowych platformach dla Słuchaczy.

2. UOUW nie ponosi odpowiedzialności za wybór platformy dokonany przez Wykładowców.

3. Słuchacze samodzielnie odpowiadają za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie zapewniają sobie dostęp do:

a) sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu,

b) zaktualizowanego systemu i oprogramowania,

c) stabilnego Internetu (najlepiej stałego łącza),

d) sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, jeśli forma kursu tego wymaga, 

e) cichego pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację.

4. UOUW zaleca, w razie konieczności, pobranie oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia zajęć bezpośrednio ze stron producentów.

5. Nie zaleca się logowania na platformy w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

6. UOUW nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z narzędzi do wideokonferencji i/lub platformy z przyczyn technicznych, niezależnych od UOUW.

7. Przystępując do zajęć́, Słuchacze wyrażają̨ zgodę̨ na podanie danych osobowych (imię̨, nazwisko, adres e-mail) Wykładowcom w celu właściwego przeprowadzenia zajęć i sprawdzenia listy obecności oraz na udostępnianie wizerunku przez narzędzie zewnętrzne do wideokonferencji zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by inni Słuchacze kursu mogli widzieć te dane.

8. Słuchacze mają zapewniony dostęp do zajęć poprzez udostępniony przez Wykładowcę nieodpłatny link lub dane spotkania (meeting ID/numer pokoju/numer spotkania/login). Niektóre narzędzia do wideokonferencji oferują możliwość dołączenia do spotkań za pomocą numeru telefonicznego. UOUW zaleca, aby nie korzystać z tej formy dołączania do zajęć́, gdyż może się to wiązać z dodatkowymi wysokimi kosztami za połączenie. UOUW nie zwraca kosztów połączenia telefonicznego i Słuchacze robią to na własną odpowiedzialność.

9. Słuchacze nie mogą udostępniać linków i/lub haseł do zajęć lub swoich kont do logowania się do danej platformy (w zależności od rodzaju zajęć́) innym użytkownikom i osobom trzecim ani korzystać́ z linków i/lub haseł oraz kont innych Słuchaczy.

10. Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Prawa do utworów, także wyrażonych ustnie, powstałych w związku z prowadzeniem zajęć, podlegają ochronie prawnej przewidzianej we właściwych przepisach, a naruszenie takich praw, w szczególności przez rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów lub przekroczenie granic dozwolonego użytku, może powodować odpowiedzialność oraz być podstawą do skreślenia Słuchacza z listy Uczestników kursu.

11. Słuchacze nie mogą wykorzystywać zajęć do przekazywania niewłaściwych treści, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

§5

UOUW zobowiązany jest do zapewnienia:

1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć́.

2. W przypadku kursów stacjonarnych – sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów.

3. Obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.

4. W przypadku kursów online – zamieszczenia danych dostępowych do zajęć w materiałach na Koncie Słuchacza lub przesłania ich drogą e-mailową.

 

§6

1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.

2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).

3. Kursy prowadzone są według autorskich programów pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (dalej – UW).

4. W przypadku sytuacji losowych UOUW zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub odwołania danego kursu.

5. Kursy w UOUW w wyjątkowych przypadkach może prowadzić́ osoba spoza UW. Tryb i zasady zgłaszania oraz prowadzenia takich kursów ustala Rada UOUW.

6. Kursy w formie stacjonarnej odbywają się w budynkach użytkowanych przez UW.

7. W wyjątkowych przypadkach kursy mogą być organizowane poza obiektami użytkowanymi przez UW.

8. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności niezależnych od UOUW, które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu w formie stacjonarnej, istnieje możliwość zmiany formy na formę kursów online również po rozpoczęciu zajęć.

9. Słuchacze o zmianie formy kursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mailowej.

§7

1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy i egzaminy, na wniosek Dyrektora, ustala Rada UOUW.

2. Kursy i Słuchacze UOUW mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość́ opłat za kursy ustala się̨ z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów.

3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor UOUW może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.

4. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje skreśleniem Słuchacza z listy Uczestników kursu.

 

§8

1. Słuchacz, który chce przystąpić́ do egzaminu, jest zobowiązany wnieść́ stosowną opłatę̨ za wybrany egzamin najpóźniej na trzy dni przed datą przystąpienia do tego egzaminu.

2. Egzamin odbywa się̨ nie później niż̇ w ciągu 2 tygodni od zakończenia zajęć́ i jest on przeprowadzany w formie, w jakiej realizowane były zajęcia kursu (online lub stacjonarnej).

3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor UOUW może wyrazić zgodę̨ na inny termin egzaminu niż̇ wskazany w ust. 2, lecz nie późniejszy niż rok od zakończenia zajęć.

4. Wniesienie opłaty za egzamin pozwala na jednorazowe przystąpienie Słuchacza do egzaminu w terminie określonym w ust. 2 lub 3 oraz jednorazowe przystąpienie do egzaminu poprawkowego w terminie do roku od zakończenia zajęć.

5. Przystąpienie do kolejnego egzaminu poprawkowego jest możliwe po wniesieniu dodatkowej opłaty z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż maksymalna liczba egzaminów poprawkowych, do których Słuchacz może przystąpić w ramach jednego kursu, wynosi cztery.

6. W przypadku niestawienia się̨ na egzamin i niezgłoszenia rezygnacji z egzaminu na minimum 3 dni wcześniej, opłata za udział w egzaminie nie podlega zwrotowi, a termin egzaminu przepada.

§9

1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.

2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę www.uo.uw.edu.pl.

3. Słuchacz, po zarejestrowaniu się za pośrednictwem Internetu, posiada własne Konto Słuchacza, umożliwiające śledzenie procesu rekrutacji oraz realizowanych płatności.

4. Słuchacz zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego Konta Słuchacza i zapisywania się̨ na kursy przy jego użyciu. Na Koncie Słuchacza dostępne są informacje dotyczące zgłoszeń́, opłat za kursy i ich lokalizacji.

5. Słuchacz może także zapisać́ się̨ na kurs w Biurze UOUW, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej, dostępny w Biurze UOUW.

6. W przypadku zapisów określonych w ust. 5, Słuchacz jest zobowiązany do regularnego kontaktu z Biurem UOUW w celu ustalenia kwestii organizacyjnych.

7. Słuchacz jest zobowiązany wnieść́ opłatę̨ za wybrany kurs w ciągu 7 dni od daty pojawienia się̨ informacji na jego Koncie Słuchacza o możliwości wnoszenia opłaty albo otrzymania informacji e-mailowej lub telefonicznej w tej sprawie. Opłata za kursy UOUW pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Słuchaczy kursu. Siedmiodniowy termin na wpłatę̨ za kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 7 dni, nie może być jednak krótszy niż 3 dni.

8. Opłatę̨ należy wnieść na indywidualny rachunek o numerze wskazanym na Koncie Słuchacza.

9. Jeżeli Słuchacz zalega z płatnością za wcześniejszy kurs, UOUW zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zapisania do czasu uiszczenia opłaty za kurs
lub egzamin.

§ 10

Szczegółowa oferta edukacyjna UOUW dostępna jest na stronie internetowej http://www.uo.uw.edu.pl oraz w Biurze UOUW.

§ 11

1. Na wniosek Słuchaczy możliwe jest utworzenie grupy dedykowanej kursu. Stosowny wniosek należy złożyć́ do biura UOUW z dołączoną listą Słuchaczy zainteresowanych udziałem w kursie. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Kurs dla grupy dedykowanej przeznaczony jest przede wszystkim dla Słuchaczy, którzy brali udział w poprzedniej jego edycji.

3. Rekrutacja do grupy dedykowanej może odbywać się poza rekrutacją otwartą.

4. Cena kursu dedykowanego obliczana jest indywidualnie dla każdej grupy po uwzględnieniu liczby Słuchaczy oraz liczby godzin kursu. W przypadku kursu dedykowanego dopuszczonego do regularnej rekrutacji, cena kursu będzie uzgodniona po ustaleniu ostatecznej liczby Słuchaczy.

5. Decyzje dotyczące tworzenia, uruchomienia lub odwołania grupy dedykowanej podejmuje Dyrektor UOUW.

6. Rezygnacja przez Słuchacza z kursu zorganizowanego w trybie ust. 1, z pominięciem otwartej rekrutacji, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, dostarczonego do Biura UOUW osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@uo.uw.edu.pl. Słuchacz, który zrezygnował z udziału w kursie dedykowanym, nie otrzymuje Dyplomu niezależnie od liczby zajęć́, w których uczestniczył do dnia rezygnacji oraz nie może przystąpić do egzaminu i otrzymać Certyfikatu UOUW.

7. W przypadku rezygnacji Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs dedykowany, po potrąceniu kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją kursu, przy czym wysokość́ potrącenia nie może być większa niż̇:

50% – w przypadku złożenia rezygnacji od 7 do 3 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć,

90% – w przypadku złożenia rezygnacji od 3 dni do dnia rozpoczęcia zajęć́.

Po rozpoczęciu zajęć zwrot opłaty nie przysługuje. Postanowienia § 15 nie stosuje się̨.

§ 12

1. Za kursy rodzinne uważa się̨ kursy, w których udział może wziąć Słuchacz wraz z 1 lub 2 dzieci, których jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Wiek dzieci, które mogą wziąć udział w zajęciach, uzależniony jest od tematyki kursu i jest każdorazowo określany w programie kursu.

2. Słuchacz zobowiązuje się pisemnie do ponoszenia odpowiedzialności za dzieci pozostające pod jego opieką.

3. Za kurs płatność ponosi Słuchacz.

4. W momencie zapisywania się na kurs rodzinny Słuchacz jest zobowiązany podać liczbę oraz personalia dzieci uczestniczących wraz z nim w kursie oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2.

5. Nie przewiduje się możliwości zmiany Słuchaczy i pozostających pod ich opieką dzieci w trakcie trwania kursu.

6. Rezygnacja z kursu jest możliwa na zasadach ogólnych, zgodnie z §16. Postanowienia §13 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Podczas kursów organizowanych przez UOUW Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na UW.

§ 14

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu.

2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 50% zajęć. Przy odbiorze Dyplomu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje Certyfikat UOUW potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć. Procedura egzaminacyjna jest odpłatna.

4. Certyfikat ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 3, podpisuje prorektor UW właściwy do spraw kształcenia ustawicznego oraz Wykładowca lub Wykładowcy prowadzący kurs.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu i otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 60% zajęć oraz dokonanie opłaty za egzamin. Przy odbiorze Certyfikatu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 15

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy Uczestników kursu w przypadku:

a) rezygnacji z kursu;

b) niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 7 ust. 4 oraz § 9 ust. 7 Regulaminu;

c) nieprzestrzegania Regulaminu, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich, w tym w razie wykraczania poza ramy dozwolonego użytku osobistego.

d) nieprzestrzegania zasad uczestnictwa w kursie określonych w Regulaminie i ogólnych zasad współżycia społecznego.

§ 16

1. Słuchacz może zrezygnować z kursu za pośrednictwem Konta Słuchacza; rezygnacja w takiej formie po wniesieniu opłaty za zajęcia jest równoznaczna ze złożeniem prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot niewykorzystanej części opłaty, wyliczanego zgodnie z ust. 4;

a) Słuchacz ma możliwość zrezygnowania z kursu także drogą e-mailową, z zastrzeżeniem, że ta opcja może dotyczyć wyłącznie kursów nieopłaconych przez Słuchacza, za które nie przysługuje zwrot;

b) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość zgłoszenia rezygnacji osobiście w Biurze UOUW, w dniach i godzinach pracy Biura UOUW.

2. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem pierwszych zajęć́ kursu Słuchaczowi przysługuje zwrot pełnej kwoty opłaty w zastrzeżeniem § 11.

3. Zapisanie się̨ na pojedyncze zajęcia w ramach danego kursu jest niemożliwe.

4. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć kursu, Słuchacz otrzymuje zwrot opłaty pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do dnia rezygnacji oraz koszt związany z przygotowaniem i uruchomieniem kursu, przypadający na każdego Uczestnika, wynoszący 20% ceny kursu. Z zastrzeżeniem § 11.

Wysokość́ zwracanej kwoty oblicza się według wzoru:

T- (0,2 + n/N)T;
gdzie:
n – liczba godzin kursu odbytych do momentu rezygnacji;
N – ogólna liczba godzin kursu;
T – cena kursu.

5. Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania prawidłowo wypełnionego formularza za pośrednictwem Konta Słuchacza.

6. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje Dyplomu niezależnie od liczby zajęć́, które obejmuje rezygnacja oraz nie może przystąpić do egzaminu 
i uzyskać Certyfikatu.

7. W przypadku Słuchacza, który w momencie rezygnacji z kursu posiada nieopłacony udział w innym kursie, istnieje możliwość przeksięgowania płatności za ten kurs 
na rzecz kursu nieopłaconego.

8. Zgłoszenie rezygnacji z kursu, a także zlecenie zwrotu lub przeksięgowanie środków odbywają się za pośrednictwem Konta Słuchacza lub w Biurze UOUW.

9. Kwota przeksięgowania obliczana jest zgodnie z ust. 4.

§ 17

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy UOUW.

2. Słuchacz może poprzez Konto Słuchacza samodzielnie wygenerować dowód wpłaty zawierający jego dane osobowe.

3. Nabycie usługi edukacyjnej na rzecz osoby trzeciej wymaga uprzedniego podpisania umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

4. Za datę̨ dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek UOUW.

5. Faktury wydawane są w Biurze UOUW lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.

§ 18

1. UOUW może organizować i prowadzić kursy i szkolenia dla firm i instytucji na podstawie odrębnie zawieranych umów.

2. Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie firmy.

3. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować́ się z Biurem UOUW.

§ 19

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 20

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady UOUW.

§ 21

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku.

 
Załączniki do regulaminu:

1 – Wzór wniosku o utworzenie grupy dedykowanej.

2 – WZÓR UMOWY DLA PRACODAWCY.

3 – WZÓR UMOWY DLA SŁUCHACZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

4 – Klauzula informacyjna RODO

Regulamin kursów UOUW obowiązujący do 30 listopada 2023 r.