DLA WYKŁADOWCÓW

 

Uniwersytet Otwarty uzyskał dofinansowanie na projekt „Jeszcze bardziej otwarci” w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu Erasmus+, obszar: edukacja dorosłych, Akcja Kluczowa 1: mobilność kadry edukacji dorosłych. Akcja ta skupia się na finansowaniu zagranicznych mobilności pracowników sektora edukacji dorosłych. Projekt ma za zadanie wzmocnić kadrę UOUW (tj. pracowników administracyjnych oraz wykładowców), a tym samym wpłynąć pozytywnie na poziom usług edukacyjnych, które otrzymują nasi Słuchacze.

ZASADY REKRUTACJI I UDZIAŁU

Projekt adresowany jest do Wykładowców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich (2015/2016 oraz 2016/2017) prowadzili przynajmniej jeden kurs otwarty na Uniwersytecie Otwartym UW lub (warunkowo) poprowadzą przynajmniej jeden kurs w roku akademickim 2017/2018, który zostanie uruchomiony nie później niż 3 miesiące przed mobilnością i zakończy się przed rozpoczęciem mobilności. W przypadku zgłoszenia na szkolenie z dydaktyki wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, hiszpański) musi to być kurs z danego języka obcego.

Wybór uczestników spośród osób spełniających kryterium formalne zostanie dokonany na podstawie motywacji wyrażonych w pisemnym zgłoszeniu oraz poziomu znajomości języka, w którym prowadzony będzie kurs. W procesie rekrutacji mogą być także brane pod uwagę ewaluacje z dotychczas prowadzonych kursów.

Następnie uczestnik mobilności podpisze z UOUW umowę, dotyczącą szczegółowego programu kursu, oczekiwanych efektów kształcenia oraz wypełniania ewaluacji. Porozumienie obejmować będzie także zobowiązanie do przeprowadzenia po zakończeniu mobilności szkolenia w ramach programu doskonalenia wykładowców UOUW "Uczę, bo lubię", podczas którego wykładowca zaprezentuje zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz sposoby, w jaki można je wykorzystać w pracy wykładowcy. Wykładowca będzie także zobowiązany do przygotowania pisemnej relacji z udziału w kursie na potrzeby upowszechniania rezultatów oraz do zgłoszenia przynajmniej jednego kursu w ciągu trzech trymestrów od zakończenia mobilności.

W ramach programu Uniwersytet Otwarty UW opłaca udział w kursie, natomiast środki na podróż, zakwaterowanie i pobyt przekazywane są w formie ryczałtu na konto uczestnika, według stawek obowiązujących w programie Erasmus+. 

Projekt „Jeszcze bardziej otwarci” zakończył się w lipcu 2019 roku. Wzięło w nich udział łącznie 11 osób, z czego 5 to wykładowcy stale współpracujący z UOUW. 

W przyszłości planujemy organizację kolejnych wyjazdów, w ramach nowego projektu. 

Do pobrania broszura z informacjami na temat projektu oraz relacjami z mobilności.