Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.uo.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-08-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-21 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
 • Definicja języka/języków strony
  • Na stronach serwisu nie określono znacznika języka.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.
 • Formularze
  • Serwis posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.
 • Pola formularzy
  • Pola formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały błędnie powiązane z polami.
  • Przyciski formularzy są puste lub nie posiadają informacji tekstowej.
  • Pola formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały błędnie powiązane z polami.
 • Obsługa błędów formularza
  • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Serwis posiada elementy sterujące niedostępne za pomocą klawiatury.
  • W serwisie występują przyciski bez etykiety tekstowej.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne nieopisane etykietami tekstowymi.
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Automatyczny pokaz slajdów utrudnia nawigację po stronie przy użyciu programów odczytu ekranu.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Odtwarzanie dźwięków
  • W serwisie osadzono odtwarzacze, które są trudne w obsłudze przy użyciu programu odczytu ekranu.
 • Automatyczne odświeżanie się strony lub jej części
  • Automatyczny pokaz slajdów utrudnia nawigację po stronie przy użyciu programów odczytu ekranu.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Przyciski wyszukiwania nie posiadają etykiety tekstowej
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Strona zawiera slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie zostały wyróżnione.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusa klawiatury.
  • Serwis pomija położenie fokusa dla niektórych elementów aktywnych.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.uo.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Łukasz Sobociński. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: lukasz.sobocinski@uo.uw.edu.pl, telefon +48225521529 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.