O UNIWERSYTECIE OTWARTYM UW

 

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 2008 roku w celu realizacji i propagowania idei edukacji przez całe życie, zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego. Jest najstarszą tego typu instytucją w Polsce, prekursorem i liderem sektora kształcenia ustawicznego.

Uniwersytet Otwarty UW zapewnia Słuchaczom możliwość uczestnictwa w prowadzonych przez kadrę naukową i dydaktyczną UW kursach, bez względu na posiadane wykształcenie, wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Publikowana trzy razy do roku oferta kursów otwartych zawiera szerokie spektrum propozycji ze wszystkich dziedzin wiedzy, od humanistyki i nauk społecznych, przez języki obce po nauki przyrodnicze i ścisłe. Dodatkowo Uniwersytet Otwarty UW prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną, organizując liczne wydarzenia takie jak debaty, wykłady otwarte, kino letnie czy koncerty plenerowe.

 

 

MISJA I ZAŁOŻENIA

Misją Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego jest dostarczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych przeznaczonych dla dorosłych i umożliwienie czerpania z dorobku naukowego i dydaktycznego UW osobom spoza społeczności akademickiej. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w kursach oraz działalności kulturalno-edukacyjnej Słuchacze UOUW mogą podnosić swoje kompetencje, spełniać aspiracje zawodowe oraz realizować pasje.

Do zadań Uniwersytetu Otwartego UW należy także popularyzacja kształcenia ustawicznego i jego właściwej interpretacji w Polsce. Jednym ze sposobów jego realizacji jest szeroko rozumiana promocja, mająca na celu zachęcenie osób dorosłych do korzystania z usług edukacyjnych, a także przygotowanie osoby uczącej się do samodzielnej nauki oraz brania odpowiedzialności za własną edukację.

Wpisana w nazwę Jednostki otwartość realizowana jest m.in. przez pominięcie barier rekrutacyjnych w postaci egzaminów wstępnych, minimalne wymagania formalne (ukończony 16. rok życia) oraz przyjazną Słuchaczom obsługę oraz elastyczną ofertę edukacyjną. To także wyzwanie, któremu staramy się wychodzić naprzeciw przez ciągłe doskonalenie kadry Uniwersytetu Otwartego UW, a także poszerzanie oferty edukacyjnej i ulepszanie rozwiązań technicznych. W ramach działalności Jednostki realizowane są liczne projekty, mające na celu kształcenie wykładowców oraz pracowników administracyjnych, a tym samym podnoszenie jakości usług edukacyjnych.

 

Uniwersytet Otwarty UW prowadzi także i wspiera badania naukowe dotyczące edukacji przez całe życie, jest również aktywnym uczestnikiem konferencji, forów oraz innych wydarzeń mających na celu wymianę doświadczeń i integrację sektora kształcenia dorosłych.

 

RADA UNIWERSYTETU OTWARTEGO UW W KADENCJI 2016–2020

 
 

Przewodniczący

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

 
prof. dr hab. Janusz Adamowski
 
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
prof. dr hab. Ewa Czerniawska 
 
dr Anna Murkowska
 
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

 

dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. UW
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert