Doradztwo filozoficzne w działaniu – kurs online

CS/7906 Człowiek i Społeczeństwo

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Niniejszy program jest wzbogaconą i udoskonaloną wersją seminarium: Jak praktycznie wyko­rzy­stać własną głupotę? ― idea doradztwa filozoficznego w warsztacie psychologa. Były to, pierw­sze w Polsce, akademickie zajęcia poświęcone problematyce doradztwa filozoficznego.
Z myślą o Słuchaczach UOUW opracowano ich nową edycję (warsztatową), opierając się na przemyśleniach i do­świadczeniach zebranych podczas pracy na Wydziale Psycho­logii UW. Niektóre z efektów tej pracy zo­sta­­ły opisane w artykule: O uobecnieniu duszy, Sokratesie psychagogu i sztuce uświado­mionego mówienia, „Studia Philosophiae Christianae UKSW”, 54 (2018), 3, s. 85-110.

Jednym z głównych założeń programu kursu jest przyjęcie, że filozofia jest dyscypliną praktyczną, służebną wobec człowieka. Takie podejście nie jest niczym nowym w filozofii. Od czasów najdawniejszych podkreślali filozofowie psychagogiczne, a nawet terapeutyczne aspekty filozofii. Stan ten nie znalazł jednak należytego odzwierciedlenia w dydaktyce akademickiej.

Głównym ce­­lem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z praktycznymi ćwiczeniami, stosowanymi w filozofii anty­cznej oraz we współczesnych nurtach uprawiających filozofię w sposób praktyczny (do­ra­dz­­­two filozoficzne, coaching filozoficzny, terapia filozoficzna). Warsztatowy charakter kursu ma zachęcić Słuchaczy do zapoznania się ze stroną teoretyczną przekazywanych treści oraz do wypróbowania, a następnie zaadapto­wania oma­wia­nych postaw, roz­wiązań oraz ćwiczeń do własnego życia i praktyki zawodowej. Podczas podą­żania drogą rozwoju osobistego, Słuchacze zdobędą narzędzia filozoficznego dosko­nale­nia interpersonalnego i intrapsychicznego. W trakcie kursu wykorzystamy instrumenty typowe dla warsztatu trenerskiego: gry, scenki, praca w podgrupach, miniwykład.

Kurs ma być swoistym poligonem, na którym Słuchacze podda­wać będą swoje postawy i poglądy weryfikacji praktycznej. W ten sposób zdo­bywać będą oni wiedzę o coachingu, doradztwie i terapii filozoficznej oraz umiejętności związane z tymi dyscyplinami filozofii praktycznej.

Tematy spotkań:

 1. Wprowadzenie – Filozofia jako ćwiczenie duchowe.
 2. O praktykowaniu stoicyzmu — Atopos filozofa, podstawowa postawa stoików i dziwactwa filozofów.
 3. Zrób: wiem, że nic nie wiem – o metodzie majeutycznej.
 4. Interpretacja metody majeutycznej w duchu psychologii homeryckiej.

Mistycyzm praktyczny – przedsionek praktyk filozoficznych.

 1. Rekolekcje filozoficzne?!
 2. W poszukiwaniu cudownego.
 3. Czemu wielu myślicieli mówi: „TERAZ”?.
 4. Pitagorejskie cyferki? Ścieżka duchowego rozwoju? Czy może typologia charakterów?

Doradztwo filozoficzne — nowe wyzwania nie tylko dla filozofów.

 1. Socrates cafe — czy Sokrates polubiłby kawę?
 2. Doradztwo filozoficzne w działaniu — P E A C E pięć etapów filozoficznego rozwiązywania problemów.
 3. O terapii filozoficznej.

Narzędzia wykorzystywane w doradztwie, terapii i coachingu filozoficznym.

 1. Mów głośniej, bo mam banana w uchu! — prowokatywność jako narzędzie terapii filozoficznej.
 2. Logo terapia — poszukiwanie sensu.
 3. Terapia oparta na logice.
 4. Terapia egzystencjalna — terapia życiem.
 5. Coaching filozoficzny. Co można, a czego nie można filozofom praktykom.
347.00 PLN 32 godzin 10.84 PLN / h

Grupa CS/7906/3

20.04.2023 - 15.06.2023 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 20.04.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
2 27.04.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
3 04.05.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
4 11.05.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
5 18.05.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
6 25.05.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
7 01.06.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
8 15.06.2023 , czwartek 18:00 21:15 15 min
347.00 PLN 32 godzin 10.84 PLN / h