Panel I: Dlaczego uczą się dorośli? Uczenie się dorosłych a kompetencje przyszłości

9 maja 2018 r., g. 10:00–11:30, Aula Starej Biblioteki UW

 

Prowadzenie:

prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW)

Prelegenci:

Stanisław Drzażdżewski (Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN)

Anna Dyjak (platforma EPALE Polska)

Alina Respondek (Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+ FRSE)

dr Maja Rynko (Instytut Statystyki i Demografii SGH)

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK (Prezes Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego)

 

Chętnych do udziału w panelu prosimy o rejestrację.

Informacje o prowadzących i prelegentach

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Członkini European Association for Research on Learning and Instruction. W 1987 r.  otrzymała Nagrodę Zespołową III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć dydaktyczno-naukowych; nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego otrzymały następujące książki, których była autorką lub współautorką: „Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych”, „Psychologia węchu i pamięci węchowej”, „Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze” i „Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka”.  Specjalizuje się w badaniach nad pamięcią i metodami uczenia się. W latach 2008–2016 była dziekanem Wydziału Psychologii UW. Członkini Komitetu Psychologii PAN w kadencjach 2011-2014 i 2015-2018. W Uniwersytecie Otwartym UW prowadziła wykłady w ramach cyklu „Ucz się od najlepszych”, a także konsultuje kursy z zakresu psychologii.

Alina Respondek

Koordynator Zespołu Edukacja Dorosłych Erasmus+ w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, po kilku latach pracy przy tworzeniu nowych technologii chemicznych i po studiach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursie edukatorskim zajęła się edukacją dorosłych. W latach 1994-1999 zajmowała się edukacyjnymi programami Phare realizowanymi w Polsce i zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od roku 2000 wspiera rozwój sektora edukacji dorosłych w mieszczącej się w FRSE polskiej Narodowej Agencji programów Socrates, „Uczenie się przez całe życie” i Erasmus+. Jej zainteresowania koncentrują się wokół uczenia się dorosłych, aktywności organizacji różnego typu w obszarze niezawodowego uczenia się dorosłych.

dr Maja Rynko

Absolwentka kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od 2013 r. adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji w 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Głównym Urzędzie Statystycznym (praca m.in. przy Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności), Instytucie Badań Edukacyjnych (Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC; Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych w Europie SHARE) oraz Schneider Electric Polska Sp. z o.o (Data scientist w zespole Analizy danych). Jej zainteresowania badawcze obejmują modelowanie zjawisk rynku pracy, edukacji, pomiar umiejętności ludności i jakości życia oraz zagadnienia związane z metodologią prowadzenia badań ankietowych. Autorka i współautorka publikacji związanych z pomiarem kompetencji osób dorosłych (raport krajowy z badania PIAAC), umiejętności poznawczych osób starszych (publikacje podsumowujące wyniki badania SHARE) oraz łączenia życia prywatnego i zawodowego.

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec

Pedagog, germanistka, dr hab. nauk społecznych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, kierownik  Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji UMK. Prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Redaktor naczelna „Rocznika Andragogicznego”. Zainteresowania naukowe obejmują edukację całożyciową i edukację dorosłych. Autorka i współautorka, redaktorka wielu publikacji, m.in.: Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej (2008), Dorośli uczą się inaczej (z A. Matlakiewicz, 2009), Inspiracje pedagogią freinetowską. Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki (redakcja z A. Szwech, 2016), Podstawy programowe kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna (redakcja z V. Kopińską, 2017).

Stanisław Drzażdżewski

Radca generalny w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN. Specjalizuje się w polityce na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza w zakresie uczenia się dorosłych. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim. W administracji oświatowej pracował najpierw jako wizytator do spraw opieki i wychowania w kuratorium Oświaty w Katowicach. W MEN pracuje od 1998 r., gdzie najpierw koordynował prace dotyczące reformy systemu opieki nad dzieckiem i profilaktyki, a następnie tworzenie systemu informacji oświatowej. W ostatniej dekadzie koordynuje prace związane ze strategią uczenia się przez całe życie. Od kilku lat koordynuje upowszechnianie w Polsce europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych. Od początku wejścia Polski do UE bierze udział w pracach grup tematycznych i roboczych działających w ramach współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do spraw monitorowania rozwoju edukacji, uczenia się przez całe życie i uczenia się dorosłych.

Anna Dyjak

Doradca zawodowy, trener i pedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą AURUM. Współautorka narzędzi diagnostycznych dla zdolnej młodzieży. Trenerka centralna w projekcie „e-Mocni - cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Ambasadorka EPALE.